Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi, Birleşmiş Milletler (BM) 70. Genel Kurulu kapsamında 25-27 Eylül 2015 tarihleri arasında New York’ta gerçekleştirildi. Zirvede, BM’nin 2000 yılında belirlediği ve bu yıl sona eren Milenyum Kalkınma Hedefleri’nin yerini almak üzere Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) belirlendi. 
 
“2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi: Dünyamızı Dönüştürmek” (Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development) başlıklı bildiri, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 193 BM üyesi ülke tarafından kabul edildi. 2030’a kadar geçerli olacak aşağıdaki hedefler 17 genel konuyu kapsıyor.


Belirlenen bu 17 hedefin gerçekleştirilmesi için dünya çapında her kesimden aktöre olduğu gibi iş dünyasına da önemli görevler düşüyor. Çatı örgütümüz WBCSD tarafından Global Reporting Initiative (GRI) ve Birleşmiş Milletler Global Compact işbirliğiyle hazırlanan SDG Compass (Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Pusulası) isimli çalışma, iş dünyasının Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile ilgili neler yapabileceği konusunda oldukça önemli bir rehber niteliği taşıyor. 

Dünya genelinde şirketler, kamu kurumları, akademik kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarından görüş ve geribildirim alınarak hazırlanan SDG Compass, şirketlerin iş stratejilerini Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu hale getirmelerini ve faaliyet etkilerini ölçme ve yönetmelerini sağlayacak bilgi, gösterge ve araçları içeriyor. 

2030'a kadar geçerli olacak Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin iş dünyası için ne anlama geldiği ve bir iş dünyası derneği olarak SKD Türkiye'nin konuya yönelik yaptığı çalışmalar, SDG Compass'tan yola çıkılarak hazırlanan aşağıdaki tabloda yer alıyor.
 

Hedef               

Açıklama

İş Dünyası Neler Yapabilir?

SKD Türkiye Ne Yaptı, Ne Yapıyor?

1

Yoksulluğun tüm dünyada sona erdirilmesi

 

Toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda ürün ve hizmetlerin sağlanması

 

Ürün ve hizmetlerin herkes tarafından erişilebilirliğinin sağlanması

 

Yoksulluğu azaltmaya yönelik sosyal sorumluluk projelerinin gerçekleştirilmesi

Yuvarla Projesi*

 

İyiliğe Dönüştür Projesi*

 

2

Açlığın tüm dünyada sona erdirilmesi

 

Kırsal kalkınmanın desteklenmesi

 

Sürdürülebilir tarım uygulamalarının artırılması

 

 

İklim Dostu Tarım Çalışma Grubu

 

Sürdürülebilir Tarım İlkeleri dokümanı

 

SKD üyeleri tarafından kırsal kalkınma ve çiftçilerin desteklenmesine yönelik yürütülen projeler*

-       Konya Ovası Projesi

-       Harran Ovası Gece Sulama Projesi

-       Güneş Enerjisiyle Tarımsal Sulama Projesi

-       Ottan Sofraya Projesi

-       Çiftçi Kulübü

-       Tarım Sağlamsa Gelecek Sağlam Projesi

-       Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı

-       Aile Çiftçiliği Kampanyası

 

3

Herkes için her yaşta sağlıklı ve müreffeh bir yaşam sağlanması

 

İş Sağlığı ve Güvenliği prensiplerinin iş kültürüne entegre edilmiş olması

 

Sosyal sorumluluk projeleriyle toplum sağlığına ve refahına katkı sunulması

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Grubu

 

İş Sağlığı ve Güvenliğini Doğru Anlamak ve Uygulamak rehberi

 

4

Kapsayıcı ve eşitlikçi eğitimin sağlanması ve yaşam boyu öğrenme imkanının herkes için teşvik edilmesi

 

Çalışanların eğitimler yoluyla bilgi ve farkındalıklarının artırılması

 

Sosyal sorumluluk projeleriyle toplumun çeşitli kesimlerine yönelik eğitim imkanları sunulması

Sürdürülebilirlik Yönetimi Sertifika Programı

 

Sürdürülebilirlik Raporlaması Eğitimi

 

İnovatif Sürdürülebilirlik Eğitimi

 

Sürdürülebilirlik İletişimi Eğitimi

 

5

Cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadının güçlendirilmesi

 

İşe alımlarda ve iş stratejilerinde cinsiyet eşitliğinin sağlanması

Yetenek Yönetimi ve İstihdam Çalışma Grubu’nun oluşturulması, iş dünyasında kadının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar planlanması

 

İyi İşler-Kadın Girişimciliğini Güçlendirme Programı*

 

Bilim Kadınları İçin Programı*

 

HeforShe*

 

6

Su ve sanitasyona erişimin sağlanması ve sürdürülebilir su yönetimi

 

Suyun sürdürülebilir yönetimi konusunun şirket politikalarına entegre edilmesi

Su Çalışma Grubu

 

Su Yönetiminde İşbirlikleri Çalıştayı

 

Türkiyede Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif Raporu

7

Düşük maliyetli, güvenli, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişimin sağlanması

 

Sürdürülebilir enerji kullanımı, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımların artırılması, faaliyetlerin enerji verimliliğini artıracak şekilde yapılandırılması, enerji verimli teknolojilerin kullanılması, taşıtlarda ve binalarda enerji verimliliğinin sağlanması

Binalarda Enerji Verimliliği çalışmaları

 

Taşıtlarda Enerji Verimliliği dokümanı

 

AB Horizon 2020 kapsamında yer alan Build Upon Projesi’nin paydaşı

 

Yarının Enerjisi için Bugün Projesi*

 

Enerjik Gönüller Platformu*

 

Güneş Enerjisiyle Tarımsal Sulama Projesi*

8

Sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyüme, tam ve üretken istihdam  ve insana yakışır çalışmanın herkes için sağlanması

 

Şirketin kurumsal sürdürülebilirliğinin sağlanması

 

Sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlayacak yatırımların yapılması

 

İş dünyasına yönelik vergi ve teşvikler konusunda kamu politikası oluşturulması sürecinde kamu kurumlarıyla işbirliği yapılması

 

Sermayeye erişim konusunda ilgili teknolojilerin kullanılması ve çözümler geliştirilmesi

 

İstihdam politikalarının sürdürülebilirlik temel alınarak yapılandırılması

 

Çalışanların şirket stratejilerinin belirlenmesi sürecine dahil edilmesi, sürdürülebilirlik hedefleri konusunda motivasyonlarının artırılması

 

Sürdürülebilir Finans Çalışma Grubu

 

Sürdürülebilir Finans Forumu

 

Yetenek Yönetimi ve İstihdam Çalışma Grubu

 

İş dünyasını etkileyecek mevzuat çalışmalarının takip edilmesi ve konuyla ilgili bilgi paylaşımı

 

Kamu kurumlarıyla işbirlikleri

9

Sağlam bir altyapının inşa edilmesi, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşme ve yenilikçiliğin teşvik edilmesi

 

İş süreçlerinin sürdürülebilir bir ekonomiyi destekleyici biçimde tasarlanması

 

Yenilikçiliğin (inovasyon) şirket politikaları yoluyla teşvik edilmesi

 

 

Döngüsel Ekonomi Çalışma Grubu

 

İnovasyon Çalışma Grubu

 

İnovatif Sürdürülebilirlik Uygulamaları Yarışması yoluyla büyük şirket ve KOBİ’lerin iyi uygulamalarının ortaya çıkarılması

10

Ülkeler arası ve ülke içi eşitsizliklerin azaltılması

 

Küresel iş dünyasında rekabet edebilirliği artıracak uygulamaların takip edilmesi ve şirket faaliyetlerine entegre edilmesi

 

Faaliyetlerin Rekabet Hukuku’na ve iş etiğine uygun bir şekilde yürütülmesi

 

 

Dış ticarette rekabet edebilirliğe katkı sunan bir çalışma: “Sürdürülebilirlik için Eko-Etiketler” rehberi

11

Şehirlerin kapsayıcı, güvenli ve sürdürülebilir yapılandırılması

 

Sektörle ilgili faaliyet yürüten şirketler tarafından sürdürülebilir şehirler konusunda küresel gelişmelerin takip edilmesi ve uygulanması

 

12

Sürdürülebilir üretim ve tüketim modellerinin yaygınlaştırılması

 

Değer zincirinin sürdürülebilir üretim ve tüketim prensipleriyle uyumlu hale getirilmesi

 

Üretim yöntemlerinin sürdürülebilirliği ile alakalı tüketicinin şeffaf bir biçimde bilgilendirilmesi

 

Çalışanların sürdürülebilir tüketim konusunda bilinçlendirilmesi

Sürdürülebilirlik için Eko-Etiketler rehberi

 

Sürdürülebilir Tüketim Çalışma Grubu

 

Sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarını yerleştirmek amacıyla tasarlanan bir iç iletişim kiti olan “Duyarlı Ol” Projesi

13

İklim değişikliği ve etkileriyle mücadele konusunda acilen eyleme geçilmesi

 

Bütün iş stratejilerinin ve hedeflerinin belirlenmesinde sürdürülebilirliğin temel alınması, şirket faaliyetlerinin çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerinin ölçülmesi, izlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması

12 çalışma alanında iklim değişikliği ile mücadeleye katkı sunacak çalışmaların yürütülmesi

 

İş dünyasından 47 üyesinin yanı sıra kamu kurumları, akademik kurumlar ve sivil toplum başta olmak üzere bütün paydaşlarla işbirlikleri kurulması

 

Yarınları Dönüştüren Çocuklar Projesi*

14

Okyanusların, denizlerin ve deniz kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılması

 

Faaliyetleri doğrudan veya dolaylı olarak okyanus, deniz ve deniz kaynaklarını etkileyen şirketlerin faaliyetlerini sürdürülebilirliğe uyumlu şekilde yapılandırması

 

15

Kara ekosistemlerinin korunması, iyileştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımının teşvik edilmesi, sürdürülebilir orman yönetimi, çölleşmeyle mücadele ile arazi bozulumu ve biyolojik çeşitlilik kaybının engellenmesi

 

Şirket faaliyetlerinin ekosistem, ormanlar, toprak ve biyolojik çeşitlilik konusundaki etkilerinin ölçülmesi ve etkilerin en aza indirilmesi konusunda çalışmalar yapılması

 

Sosyal sorumluluk projeleriyle toplumda farkındalık yaratılmasına katkı sunulması

UNCCD COP12 kapsamında Ekim 2015’te Ankara’da düzenlenecek Sürdürülebilir Arazi Yönetimi İş Forumu’nda iş ortağı

 

Turnalar Hep Uçsun Projesi*

16

Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı bir toplumun teşvik edilmesi, herkes için adaletin sağlanması ve kurumların her seviyede etkili ve hesap verebilir hale getirilmesi

 

Şirket faaliyetleri konusunda “sosyal lisans”a duyarlı, hesap verebilir ve şeffaf olunması

 

Çalışan haklarına saygılı bir iş kültürünün benimsenmesi

 

Şirketin paydaşlarıyla ilişkilerinin geliştirilmesi ve düzenli bilgilendirme yapılması

 

Şirketin yasal ve itibari risklerinin en aza indirilmesi

Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nin oluşturulması ve hayata geçirilmesinde iş ortağı

 

Sürdürülebilirlik Raporlaması eğitimleri yoluyla şirket faaliyetlerinin etkilerinin kamuoyuna ve ilgili kurumlara açıklanmasına katkı sunmak

 

 

 

17

Küresel işbirliklerinin uygulanması ve canlandırılması için gerekli araçların güçlendirilmesi

 

Sürdürülebilirliğin tüm sektörlerde benimsenmesi ve uygulanması amacıyla öncü olunması, işbirlikleri kurulması ve güncel küresel gelişmelerin takip edilmesi

Her yıl düzenlenen ve yerli ve yabancı birçok aktörü bir araya getiren Sürdürülebilir Finans Forumu

 

WBCSD, FAO, UNEP FI, UNDP, UN Global Compact gibi küresel aktörlerle işbirlikleri

 

 


Kaynak: http://www.skdturkiye.org/